Aktuality

15. Červenec 2024 - 11:14
Viz inzerát zde. Bližší informace na info@solartop.cz.
20. Květen 2024 - 9:48
Sleva až 23% na většinu kamen.
31. Květen 2023 - 14:54
LITINOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S PANORAMATICKÝM SKLEM PŮVODNÍ CENA 26 668,- KČ VČ. DPH VÝPRODEJOVÁ CENA 9 990,- KČ VČ. DPH Výkon:    7-10 kWÚčinnost:    74,2...

Obchodní podmínky

1. Všobecná ujednání, platnost

1.1 Tyto ,,Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen Podmínky) stanoví zásady prodeje zboží a služeb a záruční podmínky včetně řešení záručních a mimozáručních oprav. Podmínky se vztahují výhradně na nabídky, dodávky, zboží a služby firmy Solar Top Nové Město na Moravě.

1.2 Podmínky jsou nedílnou součástí každé nabídky, návrhu, objednávky nebo smlouvy. Obchodní vztah vzniká na základě objednávky nebo smlouvy.

2. Rozsah dodávky

2.1 Kupující nabývá po uzavření kupní smlouvy nárok na bezvadné plnění ze strany prodávajícího a má právo na oprávněnou reklamaci v případě prokazatelného zavinění ze strany prodávajícího.

2.2 Kupující nabývá vlastnické právo na zboží až po jeho řádném převzetí a po provedení úhrady úplné smluvní sjednané ceny.

2.3 Závazné specifikované výrobky jsou popsány v projektu, návrhu, objednávce nebo ve smlouvě.

2.4 Veškeré technické údaje o výrobcích, které nejsou výslovně upřesněny a uváděny jako závazné, jsou nezávazné a prodávající si vyhrazuje právo jejich změn.

3. Přímý prodej zboží

3.1 Kupující na základě vlastního rozhodnutí vybírá zboží z nabídky prodávajícího a odebírá jej proti hotovostní platbě.

4. Prodej služeb – příprava instalací

4.1 Cenové nabídky(kalkulace) technických děl na základě předložené projektové dokumentace provádí prodávající zdarma.

4.2 Předběžné technické návrhy s orientační cenovou kalkulací pro jednoduchá, opakující se technická díla, provádí prodávající zdarma.

4.3 Projektová příprava technického díla je placenou službou.

4.4 Šetření na stavbě, zpracování prováděcího návrhu technického řešení a příprava díla je placenou službou.

4.5 Výkony projektantů a techniků jsou účtovány hodinovou sazbou nebo je stanovena smluvní cena.

5. Prodej služeb a zboží – instalace technických děl

5.1 Dodávka a instalace díla prodávajícím, kontrola a převzetí díla kupujícím se řídí těmito zásadami:

- rozsah je jednoznačně popsán v objednávce nebo smlouvě nebo je průběžně upřesňován ve stavebním deníku,

- smluvní strany sjednají před zahájením prací způsob komunikace a informování o záležitostech stavby a díla,

- kupující zajistí a poskytne zdarma zdroj elektrické energie pro používání elektronářadí,

- prodávající před výjezdem na stavbu provádí přípravu materiálu, nářadí a stavební dokumentace,

- prodávající zastoupený instalatéry provádí dílo dle sjednaného technického řešení,

- prodávající vede stavební deník do kterého zapisuje chronologicky průběh montáže,

- kupující kontroluje stavební deník a zapisuje požadavky a připomínky k plnění díla,

- prodávající zaznamenává denní výkon do montážního listu, kupující kontroluje a souhlas stvrdí podpisem.

5.2 Prodávající dílo dokončí dle dohody a předá kupujícímu na základě písemného zápisu do stavebního deníku.

6. Cena a platby

6.1 Prodávající účtuje za zboží a služby aktuální ceníkové ceny firmy Solar Top. Ceníkové ceny se rozumí ceny v Kč bez DPH, pokud není uvedeno výslovně jinak. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty dle sazeb platných v době fakturace.

6.2 Ceníková cena platí pro odběr v provozovně prodávajícího, Soškova 1550, Nové Město na Moravě.

6.3 Úhrada za zboží a služby je provedena hotově do pokladny prodávajícího nebo bezhotovostně na účet.

6.4 U zboží, které nemá prodávající běžně skladem, zaplatí kupující smluvní zálohu při objednání zboží.

6.5 Cena za dodávku díla s montáží je buď smluvní nebo účtována podle skutečného použitého materiálu, pracovních výkonů a dalších nákladů.

6.6 Smluvní cena nebo způsob stanovení konečné ceny po montáži jsou uvedeny ve smlouvě o dílo nebo objednávce.

6.7 Dle rozsahu díla a časového plánu montáže, může prodávající požadovat platbu záloh.

6.8 Na dílech s delším termínem plnění prodávající fakturuje měsíčně.

6.9 Konečná faktura je vystavena po ukončení a předání díla kupujícímu.

6.10 Splatnost faktur vystavených prodávajícím je 14 dnů.

6.11 V případě prodlení při úhradě faktur je prodávající oprávněn vůči kupujícímu k vystavení penalizační faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.12 Při nedodržení termínu plnění díla prokazatelně zaviněné prodávajícím, má kupující právo požadovat slevu z ceny díla ve výši 0,05% za každý den prodlení.

6.13 Jestliže kupující jednostranně odstoupí od uzavřené smlouvy nebo objednávky, má prodávající právo na úhradu vynaložených nákladů a vzniklé škody.

6.14 Prodávající je oprávněn účtovat vzniklé náklady i v případě, kdy dojde ke zmaření pracovního výkonu překážkami na straně kupujícího (nepřístupná nebo nepřipravená stavba, nefunkční zdroj elektřiny apod).

7. Dodání zboží, termíny, doprava

7.1 Obecně platí, že místem dodání zboží je provozovna prodávajícího, Soškova 1550, Nové Město na

Moravě.

7.2 Za zboží zasílané kupujícímu, účtuje prodávající náklady na poštovné a balné.

7.3 U dodávky zboží s montáží je samostatně účtována nakládka, vykládka a doprava zboží a instalatérů.

7.4 Termíny dodávky zboží a instalací jsou sjednány ve smlouvě nebo objednávce.

7.5 Prodávající nenese odpovědnost za zdržení dodávky díla způsobené:

- nepřipraveností stavby pro sjednané montážní práce nebo jinými překážkami na straně kupujícího,

- dodatečnými požadavky kupujícího na změny technického provedení.

7.6 Prodávající je oprávněn nenastoupit ve smluveném termínu nebo přerušit práce na díle, pokud má u

kupujícího pohledávky po termínu splatnosti.

8. Záruční doba, záruční podmínky

8.1 Obecně platí, že záruční doba na zboží a výrobky dodávané f. Solar Top je 2 roky od prodeje nebo uvedení do provozu. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, přebírá prodlouženou záruku také prodávající.

8.2 Písemnou smlouvou může prodávající záruční dobu prodloužit.

8.3 Záruka se vztahuje pouze na vady součástek a materiálu, u instalací na řemeslné provedení.

8.4 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, neodborným zásahem, nevhodným použitím, nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (jištění, ochrany apod.), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extremními provozními podmínkami a vlivy, apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.

8.5 Záruku zásadně nelze uplatnit při zanedbání běžné údržby (např. čištění filtrů, doplňování topného média).

9. Dodání zboží, termín, doprava

9.1 Záruční reklamaci musí uplatnit přímý odběratel, tj. kupující u prodávajícího zásadně písemně (poštou, emailem), s podrobným popisem závady. K písemné reklamaci přikládá kupující záruční list nebo jiný doklad o pořízení reklamovaného zboží ve firmě Solar Top.

9.2 Reklamaci lze také uplatnit zápisem do reklamačního listu v provozovně prodávajícího.

9.3 U některých druhů zboží uplatňuje kupující reklamaci přímo u výrobce nebo subdodavatele prodávajícího.

9.4 Prodávající zpětně potvrdí, zda se jedná o časově oprávněnou reklamaci a sdělí kupujícímu navržený způsob

řešení:

a) Zaslání vadného zboží do provozovny.

b) V případě, kdy je nutná oprava vadného zboží na místě, navrhne prodávající termín servisního zásahu.

Servisní technik sepíše protokol, který bude obsahovat posouzení, zda se jedná o oprávněnou záruční reklamaci

9.5 V případě, že byla reklamace věcně neoprávněná, budou náklady na servisní opravu fakturovány kupujícímu podle platného servisního ceníku firmy Solar Top.

10. Závěrečné ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky mohou být změněny nebo doplněny pouze písemnou formou ve smlouvě o dílo nebo objednávce.

Solar Top – úspory energie Nové Město na Moravě.

Provozovna: Topenářské centrum, Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě